1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Osma met betrekking tot verhuur van tuingereedschap.
2. Osma sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van eventuele Algemene Voorwaarden van huurder

2. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst vermeld.
2. Het gehuurde moet na einde van de huurovereenkomst binnen kantooruren (8.00 tot 18.00) bij Osma worden ingeleverd, tenzij is overeengekomen dat Osma het gehuurde zal halen en brengen bij de huurder.

3. Overschrijding van de huurperiode
1. De overeengekomen termijn is fataal zodat huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim geraakt indien het gehuurde niet tijdig bij Osma wordt geretourneerd. Indien het gehuurde niet tijdig bij Osma geroutineerd is, is Osma gerechtigd het gehuurde onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te nemen.
2. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het g