Algemene-, Verkoop-, Huur en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-, Huur-, en Leveringsvoorwaarden van Osma Bos-, tuin- en parkmachines.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst met ons komt tot stand wanneer wij binnen acht dagen nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze te bevestigen dan wel met de uitvoering van de opdracht te beginnen.
 • Prijzen zijn exclusief BTW, verpakking- en de verzendkosten. Prijsverhogingen te gevolge van kostprijsfactoren tussen het moment van tot standkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, kunnen door ons worden doorberekend, in welk geval u gerechtigd bent de overeenkomst binnen vijf werkdagen na kennisneming van de doorberekening bij aangetekend schrijven te ontbinden.
 • Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Levering geschiedt af ons magazijn. Bij niet tijdige afname geschiedt opslag bij ons voor uw rekening en risico.
 • Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen deze termijn bent u een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand zonder dat enige in gebrekenstelling is vereist. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van honderdvijfentwintig euro en zijn door u verschuldigd.
 • Reclames van welke aard ook, betreffende de uitvoering van de overeenkomst dienen direct na constatering van eventuele gebreken aan ons kenbaar te worden gemaakt. Reclame betreffende de levering van roerende zaken dienen te geschieden binnen acht dagen na levering bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht volledig aan de inhoud van de overeenkomst te hebben beantwoord.
 • De overeenkomst kan door ons geheel of ten dele worden ontbonden, dan wel kan de nakoming van de overeenkomst door ons geheel of ten dele worden opgeschort in geval van onmacht waaronder tevens worden begrepen bedrijfsstakingen en/of de niet (tijdige) levering aan ons. Bij te lange duur van de opschorting bent u gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst middels aangetekend schrijven.
 • De eigendom van het geleverde blijft bij ons tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het risico van het geleverde gaat bij levering op u over.
 • Door u wordt afgezien van ieder recht op schadevergoeding uit hoofde van constructie- of andere fouten in het aan u geleverde product of ten gevolge van gebruik van dat product in strijd met de handleiding dan wel bij aflevering aan u gegeven uitleg, welke door u als voldoende wordt erkend.
 • In huurprijzen is niet inbegrepen verzekering, aansluitingskosten en eventuele brandstofkosten. De huurder is verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip terug te bezorgen, bij gebreke waarvan een aanvullend huurbedrag is verschuldigd is. Huurprijzen worden verrekend met verstrekte waarborgsommen.
 • De huurder dient het apparaat in goede staat zonder enige beschadigingen te retourneren.
 • Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, of naar onze keuze, in het land van de afnemer.